زون بندی در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 زون بندی فضای پارکینگ است. زون دود، منطقه ای مشخص در یک پارکینگ است که با استفاده از موانع مناسب ، از حرکت دود احتمالی تولید شده در آن به مناطق مجاور جلوگیری می شود.

. بر طبق ضوابط سازمان آتش نشانی سال 1394 درصورتی که مساحت هر طبقه از پارکینگ بیش از 1000 متر مربع باشد هر طبقه باید حداقل به دو قسمت دود بند تقسیم شده و به دو راه خروج دسترسی داشته باشد. درصورتی که مساحت هر طبقه کمتر از 1000 متر مربع باشد هر طبقه را می توان یک زون در نظر گرفت و تنها باید از سایر طبقات مجزا شود.

به عنوان یک مثال واقعی در زمینه طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 اطلاعات پروژه هتل لوتوس که توسط این شرکت طراحی و اجرا شده است ارائه می گردد.

طرح دارای چهار طبقه پارکینگ ( زیر زمین اول تا زیر زمین چهارم ) می باشد که در هر طبقه شامل یک زون حریق می باشد. جدول زیر تقسیم بندی زون های حریق و زیر بنای هر زون که می بایست تحت شبکه تهویه و تخلیه دود قرار بگیرد را نشان می دهد.همانطور که در اطلاعات جدول آمده در این پروژه هر طبقه به عنوان یک زون در نظر گرفته شده است.

نقشه zone 01 به عنوان نمونه:برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام