چند نکته مهم در طراحی تاسیسات مکانیکی

1- قوانین حاکم بر هواکش ها از کاتالوگ شرکت تهویه تاسیسات مکش و دهش مطالعه شود.

٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :

GPM=Q/5000

Q: Cooling load (Btu/hr)


٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :

GPM=(3GPM/TR)*TR

TR: Cooling load (Ref. Ton)


۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :

L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور

L(ft) : هد پمپ

l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده

افت کلکتور = 5 ft

افت فن کویل = 10 ft

افت کندانسور = 25 ft

۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :

L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج

L(ft) : هد پمپ

l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن

افت کلکتور = 5 ft

افت کندانسور = 25 ft

افت برج = 30 ft


۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :

Q=U.A.ΔT

Q (Btu/hr)

U ( Btu/hr.ft2.oF)

A (ft2)

ΔT (oF)


٧- تبدیل واحدهای مهم :

تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr

Btu/hr / 4 = Kcal/hr

M3/hr * 4.4 = GPM

Gallons * 3.785 = Lit

CFM / 0.6 = M3/hr

HP * 0.735 = Kw

Btu/hr * 0.29287 = Watts


٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :

A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گاز

A=0.04Q/√H برای سوخت جامد

A (cm2) : سطح مقطع دودکش

Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ

H (m) = h1 (طول عمودی دودکش) + 0.5h2 (طول افقی دودکش)


٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :

V(Lit) = TR (ظرفیت چیلر به تن) / 4000


١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :

d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)

Min : 1 ¼”


١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :

V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000


١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :

d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت

d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت

Q (Kcal/hr)


١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :

V (Lit) = GPH * 4 * N * n

GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها

N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)

n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)


١۴– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.


١۵- مصرف آب دیگ بخار :


GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)

١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :

Q=GPM*500*ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی


١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :

Q=CFM*1.08* ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل

ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی


١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :

Q(Kcal/hr) = (V(m3) حجم استخر / 24hr)*1000*(28°C-4°C)


١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :

GPM = (V(m3) حجم استخر / 6hr)*4.4


٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.


٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :

Low pressure : 15 psig

Medium pressure : 60 psig

High pressure : 100~150 psig


٢٢- سرعت های مجاز :

Water : 1.5~3 m/s

Steam : 20 m/s

Air in pipe : 20 m/s

Air in duct (industrial) : 1050 ft/min

Air in duct (non industrial) : 900 ft/min

Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min

Air passing trough coils : 500 ft/min

Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min

Air passing from exhaust grills : 200 ft/min


٢٣- محاسبه قطر کلکتور :

Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi

Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی


٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :

مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500

مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000


٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :

Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150


٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :

Q(TR) = A(m2) / 25


٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :

N = Q(Kcal/hr) بار حرارتی ساختمان / 125 (OR)

N = Q(Btu/hr) بار حرارتی ساختمان / 500


٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :

n = N تعداد پره فولادی * 0.75


٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :

Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) ابعاد یک طبقه * 36 * 4.8] * N تعداد طبقات / 4


٣٠- ارتفاع نصب هود آشپزخانه های صنعتی 180 سانتیمتر از کف تمام شده آشپزخانه میباشد.

fpm حداکثر سرعت خروجی inwg حداکثر فشار استاتیکی

1000 fpm حداکثر سرعت خروجی ¼ inwg حداکثر فشار استاتیکی

1500 fpm حداکثر سرعت خروجی 1 inwg حداکثر فشار استاتیکی

2000 fpm حداکثر سرعت خروجی 11/2 inwg حداکثر فشار استاتیکی

انتخاب ظرفیت هواکش های سانتریفوژ بر اساس جدول فوق و به ازاء هر فوت مربع ( مساحت هود ) جهت آشپزخانه های صنعتی محاسبه میشود .


31- محاسبه دسیبل صدا هواکش های سانتریفوژ و اکسیال طبق استاندارد ASHRAEI

LW (dB)= KW+10 log10 Q + 10 log10 P+ BFI+ CN

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط