هواکش تخلیه دود هود ها

بر اساس مبحث 14 مقررات ملی ساختمان هوای مورد نیاز هواکش تخلیه دود هود ها در مدت زمان کار آن باید تامین شود. بر حسب نوع دستگاه پخت و پز (نوع مصرف ) ، مقدار تخلیه هوای هودهای سه طرفه و چهارطرفه باید دست کم برابر مقادیر جدول زیر باشد.هواکش های بکار رفته در تخلیه دود هود ها در 3 نوع مختلف می باشد که در جدول زیر مشاهده می کنید:نکته : منظور از هود 3 طرفه هودی است که از سه طرف باز و یک سمت آن دیوار است.

نکته : منظور از هود 4 طرفه هودی است که به صورت جزیره بوده و تمام اطراف آن آزاد است.

تذکر: ارتفاع هود آشپزخانه باید حداکثر 180سانتیمتر از کف باشد و همچنین در صورت استفاده از فیلتر هود بایستی افت فشار آن در حالت نیمه کثیف محاسبه و به مقدار کل افت فشار محاسبه شده برای هواکش اضافه گردد.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط