محاسبه سطح مقطع شفت ها و سطح دمپرها در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300

برای طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 لازم است که بر اساس میزان دبی مورد نیاز برای تخلیه دود و میزان هوای جبرانی سطح مقطع شفت ها محاسبه شود.

در محاسبه سطح مقطع شفت ها حتماً باید به محدودیت های معماری توجه لازم صورت گیرد. ( در این قسمت باید با در نظر گرفتن نظرات تیم مهندسی معماری به حالت مناسبی از نظر ابعادی و محل مناسب قرارگیری شفت رسید)

این محاسبات باید برای شفت های خروج دود و ورود هوای جبرای (هوای تازه) با توجه به مقدار دبی مورد نیاز که از قبل برای هرکدام محاسبه شده، انجام شود.

بر طبق ضوابط سازمان آتش نشانی سال 1394 در کلیه قسمت ها، محاسبات ابعاد کانال باید بر اساس حداکثر سرعت 12 متر بر ثانیه انجام شود. با توجه به مشخص بودن سرعت در کانال و همچنین میزان دبی مورد نیاز سطح مقطع شفت قابل محاسبه است.

به عنوان یک نمونه واقعی سطح مقطع شفت ها در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 شکل شماتیک شفت ها و نحوه قرارگیری فن ها در پروژه هتل لوتوس که توسط این شرکت طراحی و اجرا شده است ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که محاسبات این شفت ها بر اساس میزان دبی مورد نیاز برای تخلیه دود و میزان هوای جبرانی که در مطالب قبل محاسبه شده بود، انجام شده است.@image

همچنین به همین ترتیب می توان برای محاسبه سطح دمپرها با توجه به دبی هوای خروجی و سرعت هوا در سطح دمپر سطح مورد نیاز هر دمپر را محاسبه کرد. به عنوان نمونه، شکل شماتیک دمپر ها در پروژه هتل لوتوس ارائه می گردد.

@image

لیست های مرتبط
ثبت نظر