تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD

در طراحی سیستم های تخلیه دود پارکینگ، پس از انجام کلیه مراحل طراحی و مشخص کردن جانمایی سیستم های تشخیص دهنده، محل تابلو های کنترلی و نهایتا محل و زاویه قرارگیری جت فن ها و دریچه ها و فن های اصلی اگزاست و ساپلای ، باید برای اطمینان از صحت طراحی، روشی به کار گرفته شود که پارامترهای طراحی چک گردد

یکی از مناسب ترین روش ها

که قبل از اجرای طرح می تواند تا حدود زیادی صحت طرح را برآورد کند، این است که با استفاده از اصول دینامیک سیالات محاسباتی فضای پارکینگ و فن ها شبیه سازی شود و وضعیت جریان سیال در هر مقطع مورد بررسی قرار گیرد.

در این روش بر اساس سناریوهای تعریف شده برای وضعیت عملکردی فن ها می توان وضعیت پارکینگ را مدلسازی کرده و با بررسی جریان در مقاطع مختلف به شناخت صحیحی از وضعیت حرکت سیال رسید. همچنین با کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می توان مشکلات سیستم تخلیه دود (مثلا نقاط کور یا نقاط با جریان پایین) را شناسایی کرده و برای حل این مشکل با جابجایی جت فن ها و تغییر زاویه آنها و یا گاهی با افزایش یا کاهش تعداد جت فن ها این مشکلات را مرتفع ساخت. در واقع با تحلیل CFD و شبیه سازی جریان می توان به تعداد و محل و زاویه بهینه جت فن ها رسید.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط