حجم هوای تهویه در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300

یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 محاسبه میزان دبی مورد نیاز برای تخلیه دود و میزان هوای جبرانی میباشد. بر اساس محاسبات این پارامترها ظرفیت های فن ها و ابعاد کانال ها و دمپر ها محاسبه می شود.

هوای جبرانی (هوای تازه) میزان هوایی است که از محیط آزاد به روش مکانیکی جهت جایگزینی با هوای تخلیه شده، وارد محیط پارکینگ می شود. به فن هایی که به منظور دمیدن هوای تازه از محیط فاقد آلودگی به داخل فضا به کار برده می شود، فن هوای جبرانی (supply fan) گفته می شود. بر طبق ضوابط سازمان آتش نشانی سال 1394 جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها و کاهش غلظت آلاینده های محیط، حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای تمامی طبقات پارکینگ در شرایط عادی و جهت تخلیه دود و محصولات حریق، حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای یک طبقه پارکینگ باید در نظر گرفته شود. مقدار هوای جبرانی باید معادل 50-75 درصد هوای تخلیه بوده و فشار پارکینگ همواره منفی باشد.سامانه تهویه مکانیکی باید به گونه ای طراحی شود که هر قسمت حداقل شامل دو فن باشد به گونه ای که درصورت از کار افتادن یکی از فن ها، ظرفیت فن های باقیمانده از 50% ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود. ضمناً نحوه برق رسانی و راه اندازی این سامانه ها باید به گونه ای باشد که خرابی یا از کارفتادگی یکی از فن ها، روی عملکرد سایر فن ها تاثیری نداشته باشد.

به عنوان یک مثال واقعی محاسبه میزان دبی مورد نیاز برای تخلیه دود و میزان هوای جبرانی در طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 اطلاعات پروژه هتل لوتوس که توسط این شرکت طراحی و اجرا شده است ارائه می گردد.

طبق مطالب گفته شده حجم هوای تهویه هر زون در حالت عادی 6 بار تعویض هوا در ساعت و در هنگام وقوع حریق حداقل 10 بار تعویض هوا در ساعت می باشد. حجم هوای تازه در هر دو حالت عادی و حریق به میزان 60 درصد مجموع حجم هوای تهویه و تخلیه دود در نظر گرفته شده است. در جدول زیر حجم هوای تهویه و تخلیه دود نشان داده شده است.


برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

طراحی سیسستم تخلیه دود پارکینگ F300
طراحی سیسستم تخلیه دود پارکینگ F300

طراحی سیستم تخلیه دود در پارکینگ باید به شکل یک بسته کامل با سناریو های وضعیت تخلیه دود و حریق باشد، که از تشخیص دهنده های آلاینده و موقعیت حریق و هشداردهنده ها شروع شده و تا سیستم های کنترل دور ، دمپرها، تابلو برق و فن ها را شامل شود.

مشاهده بیشتر