محاسبات سیالاتی (CFD)

برای تهویه در اماکنی مانند پارکینگ ها و تونل ها ، از جت فن ها استفاده می شود.به منظور انتخاب جت فن ها نیاز است که ابتدا محاسبات و شبیه سازی سیالاتی انجام گیرد. ابتدا می بایست میزان هوای مورد نیاز برای تهویه تعیین گردد و سپس با توجه به هندسه محل مورد نظر شبیه سازی سیالاتی و در نتیجه انتخاب جت فن ها انجام گردد.برای انتخاب جت فن ها باید موارد زیر را در نظر گرفت:
1-میزان هوادهی جت فن

2- میزان صدای تولیدی جت فن:

3- کاربری و نحوه استفاده آن

4-ابعاد و جنس بدنه جت فن

5- میزان اختلاف فشار

6-محل نصب دستگاه و شرایط محیطی آن

7- توان، دور موتور و کلاس عایق مورد نظر موتور

pic369771310001

مقالات مرتبط

محاسبات سیالاتی (CFD)
محاسبات سیالاتی (CFD)
برای تهویه در اماکنی مانند پارکینگ ها و تونل ها ، از [(a)|جت فن|/] ها استفاده می شود.به منظور انتخاب جت فن ها نیاز است که ابتدا محاسبات و شبیه سازی سیالاتی انجام گیرد. ابتدا می بایست میزان هوای مورد نیاز برای تهویه تعیین گردد و سپس با توجه به هندسه محل مورد نظر شبیه سازی سیالاتی و در نتیجه انتخاب جت فن ها انجام گردد.برای انتخاب جت فن ها باید موارد زیر را در نظر گرفت: