جت فن پارکینگی

انجام تهویه مناسب به منظور کاهش غلظت ذرات خطرناک موجود در هوا در محوطه های بزرگ مانند پارکینگ ها که دارای منابع آلاینده هوا می باشند توسط جت فن پارکینگی می باشد. جت فن های پارکینگی به دلیل استفاده از پروفیل ویژه در پروانه ها و فرم خاص بدنه، توانایی رسیدن به سرعت های دورانی بالا و جابه جایی حجم زیادی از هوا در فشار بالا را دارا می باشند. به همین علت زمانی که نیاز به حجم هوادهی بالا در فضای کم مانند پارکینگ ها داریم از جت فن های پارکینگی استفاده می کنیم.