تاخیر در راه اندازی جت فن F300

همانطور که در بحث هدف از طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 توضیح داده شد یکی از هدف های مهم در استفاده از جت فن F300 فراهم کردن مسیری برای فرار ساکنین از محل حریق است و همانطور که گفته شد راه اندازی اتوماتیک جت فن ها گاهی با بر هم زدن لایه های دود باعث ایجاد اخلال در فرار ساکنین می شود به همین منظور باید تاخیر مناسبی برای فرار ساکنین در نظر گرفته شودبر اساس استاندارد BS7346-7 و ضوابط مقررات آتشنشانی بعد از تغییر وضعیت عادی به وضعیت حریق باید پس از طی مدت زمان تاخیر مناسب ابتدا فن های اصلی تخلیه (اگزاست فن پارکینگ F300 ) سپس فن های اصلی هوای جبرانی و سپس تعداد لازم از جت فن های سقفی که برای هدایت مؤثر دود به نقاط تخلیه مورد نیاز است راه اندازی شود مدت زمان تأخیر باید بر اساس طراحی مسیرهای خروج افراد محاسبه گردد.میزان تأخیر زمانی در راه اندازی جت فن F300 به عوامل ذیل بستگی دارد و باید به تأیید نهاد قانونی مسئول رسیده باشد

1-ابعاد و هندسه پارکینگ

2-تعداد و محل فن های تخلیه و جت فن ها

3-تعداد و نوع متصرفین حاضر در محل

4-تعداد محل خروجی های مناسب

هنگام جانمایی نقاط تخلیه اصلی باید به محل قرارگیری خروج ها و مسیرهای خروج توجه شود جانمایی باید به گونه ای باشد که خروج ها و مسیرهای خروج دچار مخاطره نشود.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط