اگزاست فن

اگزاست فن مناسب برای تهویه هوا به مقدار 13000 متر مکعب در ساعت و با فشار کل 700 پاسکال را در دمای کارکرد استاندارد بر اساس منحنی کاری تعیین نمایید. با مراجعه به منحنی های موجود اگزاست فن مدل TB71 گزینه مورد نظر می باشد. بنابراین فشار دینامیک بر روی منحنی کارکرد Pd = 50 Pa و در نتیجه فشار استاتیک آن برابر است با Ps = PT - Pd => Ps=700 - 50 = 650 Pa با مشاهده منحنی کارکرد، سرعت چرخش پروانه در نقطه کاری برابر است با 980 دور بر دقیقه و راندمان آن 81.5 درصد و شدت دسیبل صدا 81 می باشد.

لیست های مرتبط